Criteria

 

Het initiatief is gericht op verbetering van het maatschappelijke, sociale of culturele leven in ons werkgebied en maakt daadwerkelijk het verschil in de gemeenschap. Het werkgebied omvat de kernen Den Hout, Dorst, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Oosteind, Oosterhout, Raamsdonk, Raamsdonksveer, Terheijden, Teteringen, Wagenberg en Zevenbergschen Hoek.

 • Het project dient tot nut te zijn van groepen mensen in het werkgebied waarin Rabobank Amerstreek actief is en bij voorkeur samenwerking en binding binnen de lokale gemeenschap te bevorderen.
 • De vereniging/stichting is klant bij Rabobank Amerstreek.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting kan maximaal één keer per drie jaar in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Stroomversnellingsfonds.
 • Aan het project of organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan dus nooit een maatstaaf zijn voor een andere aanvraag.
 • Het project is een nieuw initiatief en er moet sprake zijn van een bijzondere uitgave. Projecten die thuishoren bij de reguliere voorzienbare activiteiten/investeringen komen niet in aanmerking, voorbeeld onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, vernieuwing kleding.
 • Het project dient levensvatbaar te zijn. De aanvraag dient voorzien te zijn van een offerte en een gedegen financiële onderbouwing.
 • Het Stroomversnellingsfonds honoreert geen aanvragen die een blijvende (financiële) input vergen. Het Stroomversnellingsfonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.  De zelfwerkzaamheid van een vereniging of stichting dient te worden aangetoond.
 • Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Tussen het moment van toewijzing en aanvang project mag niet langer dan 1 jaar zitten.
 • Het project sluit aan bij de speerpunten van het Tripple P onderzoek van Rabobank Amerstreek(2012) of draagt enigszins bij aan de duurzame ontwikkeling van het werkgebied. De speerpunten zijn; professionalisering vrijwilligerswerk, één toeristisch product Amerstreek, naar een energie neutrale Amerstreek en vernieuwen van de regionale economie.
 • De resultaten van het project zijn vrij ter beschikking voor de betreffende belanghebbende doelgroep en/of voor de betreffende sector.

Uitgesloten van deelname

 • Verzoeken om steun ten bate van de economische ontwikkeling van individuele ondernemers of branchegenoten.
 • Verzoeken om financiële steun die ook vanuit de financieringstaak van de bank kunnen worden geleverd.
 • Projecten die onder de verantwoordelijkheid c.q. financieringstaak vallen van andere organen, zoals de overheid. Daar waar overheden zich terugtrekken op het gebied van zorg, is het voor het Stroomversnellingsfonds helaas onmogelijk dit gat te dichten.
 • Projecten die de Rabobank kunnen schaden. Initiatieven en/of activiteiten welke op gespannen voet staan met het ambitiestatement van Rabobank Amerstreek en de gedragscode van de Rabobank Groep, zulks ter beoordeling van Rabobank Amerstreek.
 • Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
 • Politieke en godsdienstige organisaties. Voor zover de initiatieven gerelateerd zijn aan het uitdragen van politieke of godsdienstige overtuigingen.

Spelregels

 • Het totale beschikbare jaarbudget is € 120.000,-. De bijdrage aan een individueel project bedraagt maximaal € 10.000,- per keer. De bank vermeldt expliciet bij de toekenning van bedragen dat de geschonken bedragen inclusief verschuldigde BTW en schenkingsrecht zijn.
 • Het voldoen aan de voorwaarden op zich verschaft de aanvrager niet automatisch het recht op honorering van de aanvraag.
 • Driemaal per jaar worden de aanvragen in behandeling genomen door de toetsingscommissie bestaande uit ledenraadsleden.
 • De aanvragende partij brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit aan Rabobank Amerstreek omtrent de voortgang en het resultaat, desgewenst ondersteund met beeldmateriaal. De aanvrager is bereid om op verzoek van de bank een presentatie te verzorgen over het project of de mogelijkheid te bieden een werkbezoek af te leggen.
 • Rabobank Amerstreek behoudt zich het recht voor om bij ongewenste ontwikkelingen tussentijds de projectsteun te beëindigen.
 • Bij initiatieven waarbij een vergunning noodzakelijk is, geldt het verkrijgen van deze vergunning altijd als voorwaarde bij de toekenning van fondsen. Ook wanneer dit niet expliciet bij de toekenning vermeld wordt. De instantie is verplicht zorg te dragen voor een geldende vergunning.
 • Tegen het advies van de Toetsingscommissie en de beslissing van Rabobank Amerstreek is geen beroep mogelijk.
 • De afdeling Coöperatie, Communicatie en Marketing (CCM) houdt een vinger aan de pols tijdens de looptijd van het project. Alle projecten van het fonds worden verantwoord in de Ledenraad.